فیبر نوری چیست ؟ (( سایت ))

فیبرهای نوری رشته های باریک ازجنس شیشه بسیارخالص هستند که دردسته هایی به نام کابل های نوری کناریکدیگرقرارداده وبرای انتقال سیگنال های نوری درمسافتهای طولانی بکارمی برند،یک تک رشته فیبرنوری ازقسمتهای زیر تشکیل شده است:

هسته(قسمت مرکزی- Core  ) : یعنی شیشه باریک مرکز فیبر جایی که نورحرکت می کند.

پوشش(  Cladding  ) :موادنوری خارجی اطراف قسمت مرکزی که نوررابه سمت قسمت مرکزی برمی گرداند.

لایه ضربه گیر( Buffer coating  ) : لایه پلاستیکی است که فیبررادرمقابل ضربه ورطوبت حفظ می کند.

صدهاوهزارها عددازرشته های فیبرنوری دردسته هایی درکابل های فیبرنوری مرتب کناریکدیگرقرار گرفته اند وهمگی به وسیله لایه خارجی کابل پوشیده شده ومحافظت می شوند.

فیبرهای نوری تک حالت،هسته های کوچک دارند(تقریبا ۹ میکرون) ونورلیزر مادون قرمز راازخودعبورمی دهند ( طول موج ۱۳۰۰تا۱۵۰۰ نانومتر) فیبرهای نوری چند حالت،هسته های بزرگ دارند(تقریبا ۵/۶۲ میکرون) ونورمادون قرمز ( طول موج ۸۵۰تا۱۳۰۰ نانومتر) ونوردیودهای گسیل کننده نوری(  LED  ) راازخود عبورمی دهند.

بعضی از فیبرهای نوری از پلاستیک ساخته شده اند، این فیبرها هسته بزرگی داشته ( تقریبا ۱ میلیمتر) و قادرند نورقرمز مرئی یکLED راازخود عبوردهند.( طول موج ۶۵۰ نانومتر)فیبرنوری چگونه نوررامنتقل می کند؟

نوردریک رشته فیبرنوری درمیان قسمت مرکزی رشته بابازتاب های دائمی ازروی پوشش وبازگشتن به قسمت مرکزی درمیان فیبر حرکت می کند این عمل بازتاب را اصطلاحا بازتابش کلی داخلی می نامند به دلیل اینکه درلایه پوشش فیبر ناشی ازناخالصی های شیشه هسته فیبر است.سیستمهای فیبرنوری ازاجزاء زیر تشکیل شده است:

۱-فرستنده: این واحدشامل قسمت های تولیدکننده ورمزکننده سیگنال های نوری است.

۲-فیبرنوری: سیگنال های نوری راتامسافت های طولانی هدایت می کند.

۳-بازتولیدکننده(تقویت کننده) نوری: شاید لازم باشد برای مسافت های طولانی سیگنال های نوری راتقویت کرد.

۴-گیرنده نوری: این واحدشامل قسمتهای گیرنده وبازکننده کدهای سیگنال های نوری است.


مزایای فیبرنوری:

فیبرنوری بعنوان یک ابزار ووسیله مدرن درسیستمهای ارتباطی درمقایسه باسیمهای  فلزی(سیم مسی) دارای مزایای قابل توجهی است.

ارزان تر،ظریف تر،دارای ظرفیت انتقال بالاتر،افت سیگنال کمتر برقراری مکالمات تلفنی  بدون نویز، کم مصرف ، سیگنالهای دیجیتالی ،غیرآتش زا،سبکی وزن وانعطاف پذیری.

فیبرنوری که ازشیشه های بی نهایت خالص ساخته شده اند بسیارشفاف می باشد.

امروزه فیبرنوری بعنوان یک ابزارارتباطی بسیارموثر وپیشرفته تحولی رادرزمینه فن آوری های ارتباطی ایجادکرده است که قابل تامل است وارتباطات تلفنی رابامزایای خاص خودش بسیارآسان کرده است.

 مثلا : شرکت مخابرات استان فارس بعنوان متولی تامین ارتباطات مخابرات استان درسایه همت بلندمتولان وکارشناسان ومهندسین خود توانسته است بااجرای نزدیک به۶۷۰۰کیلومتر فیبرنوری دراستان فارس بعنوان یکی از شاخص ترین استانها درزمینه اجرای فیبرنوری درکشورباشد بطوریکه بعنوان یکی از استانهای پیشرو موفق به دریافت لوح تقدیر گردید.

/ 0 نظر / 26 بازدید